Indiening onderzoeksplan


Vanochtend heb ik mijn onderzoeksplan ingediend. Ik ga me de komende maanden bezig houden met een onderzoek naar de mogelijkheden om een leerlijn vakoverstijgend werken met cultuureducatie te ontwikkelen voor de Westlandse basisscholen. De opdrachtgever is Westland Cultuurweb.

In de probleemschets kwam naar voren dat er een plan van aanpak nodig is om de vakoverstijgende lessen, waarin zaakvakken en cultuureducatie elkaar ontmoeten, te ontwikkelen voor het Westlands primair onderwijs. Westland Cultuurweb kan het eindresultaat van het onderzoek gebruiken om deze vakoverstijgende lessen daadwerkelijk te gaan ontwikkelen zoals de organisatie dat wil doen vanaf september 2015.

De uitkomst van het onderzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Zaakvakken als taal en rekenen worden gecombineerd met cultuureducatie;
  • Er wordt één homogene aanpak voor alle 46 Westlandse basisscholen ontwikkeld;
  • De aanpak wordt zo ontworpen dat hij aansluit bij de diverse werkwijzen van de 46 verschillende basisscholen in het Westland;
  • Er wordt een aanpak ontwikkeld waarin de acht kunstdisciplines, in combinatie met de zaakvakken, in alle acht leerjaren aan bod kunnen komen. In de huidige structuur gaat het om vijf lessen per leerjaar per discipline, maar dit hoeft niet per se de uitkomst te zijn.
  • De vijf competenties uit het Winchester educatie model worden versterkt in de lessen.
  • Het ontwerp sluit aan bij de behoeften van de leerkrachten op de Westlandse basisscholen.

Onderzoeksvraag: Hoe kan Westland Cultuurweb in een homogene aanpak voor alle 46 Westlandse basisscholen leerlijnen cultuureducatie ontwikkelen, waarbij zaakvakken en cultuureducatie met elkaar integreren?

Om deze hoofdvraag te beantwoorden worden de volgende deelvragen gehanteerd:

  1. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende theoretische benaderingen om cultuureducatie en zaakvakken met elkaar te integreren?
  2. Welke voorbeelden zijn er van combinaties tussen cultuureducatie en zaakvakken?
  3. Wat is de opbouw van de door de Westlandse basisscholen meest gebruikte methode per vak?
  4. Welke ondersteuning hebben leerkrachten van het Westlands primair onderwijs nodig bij het integreren van cultuureducatie met zaakvakken?